U bent nu hier  Home  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Good Booking treedt enkel op als bemiddelaar tussen contractanten en kan derhalve op geen enkele manier en onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor materiŽle en immateriŽle schade, die direct, dan wel indirect voortvloeit uit het optreden of het niet optreden van een artiest/muziekgroep.

2. Contractanten verklaren meerderjarig te zijn en PERSOONLIJK voor nakoming van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden borg te staan.

3. De artiest/muziekgroep verplicht zich een half uur voor de aanvang van haar werkzaamheden in volledige bezetting aanwezig te zijn en tenminste 5 minuten voor aanvang van het optreden speelklaar te staan.

4. De artiest/muziekgroep verplicht zich te zullen houden aan de redelijke aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever en verplicht zich naar beste kunnen te zullen optreden.

5. De artiest/muziekgroep heeft het recht om een geluidsvolume te produceren die zij noodzakelijk acht, echter in goed overleg met de opdrachtgever. Als er een zgn. "geluidsbegrenzer" aanwezig is, of als er andere factoren zijn waardoor een optreden niet op een gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden, dan dient de opdrachtgever dit vůůr het tekenen van de overeenkomst door te geven aan Good Booking.

6. De artiest/muziekgroep zal zich houden aan pauzes van maximaal 1 x 15 minuten per uur of volgens afspraak.

7. de opdrachtgever zal zorgdragen voor een verwarmde en afsluitbare kleedruimte. Toiletten, stromend water en spiegel dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn.

8. De artiest/muziekgroep heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid, deze komen voor rekening van de opdrachtgever.

9. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de artiest/muziekgroep het optreden niet opnemen of doen opnemen, uitzenden of doen uitzenden door derden.

10. De eventueel te heffen kosten door het Bureau Muziek- en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties komen voor rekening van de opdrachtgever.

11. De opdrachtgever zorgt op tijd voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om alle vervoersmiddelen directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie, tevens om het optreden ongehinderd plaats te laten vinden. Ook zal de opdrachtgever Good Booking op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen of wegafsluitingen, bijvoorbeeld als gevolg van een (jaar)markt, manifestatie, kermis of een andere publieke gebeurtenis die de directe toegang tot de locatie kunnen belemmeren.

12. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad- en losplaats. Mits anders afgesproken dient de toegang tot de plaats van het optreden tenminste twee uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn, terwijl dan tevens een aanspreekbaar persoon aanwezig dient te zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.

13. Indien de laad- en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium (afmetingen in overleg) bevindt en/of er vanaf de laad- en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van optreden (zouden kunnen) verhinderen dient de opdrachtgever dit vůůr het tekenen van de overeenkomst door te geven aan Good Booking.

14. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 11, 12 en 13, niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de formatie welke aan ommezijde staat vermeld, terwijl de artiest/muziekgroep zich het recht voorbehoudt om, ingeval niet wordt voldaan aan de genoemde eisen, een eventueel langere duur van de aanwezigheid van de artiest/muziekgroep aan de de opdrachtgever door te berekenen.

15. Direct na afloop van het optreden dient de artiest/muziekgroep in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijd wordt doorberekend (de wachttijd-prijzen zijn op aanvraag).

16. Openlucht-optredens dienen plaats te vinden in een deugdelijke afgeschermde water- en winddichte overkapping met zijkanten en achterzijde, waardoor weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan apparatuur, instrumenten en/of andere bezittingen van de artiest/muziekgroep. In de tent of overkapping dient een aangename en werkbare temperatuur te heersen en er dient een deugdelijk, waterpas gelegen podium aanwezig te zijn (afmetingen in overleg).

17. Indien een openlucht-optreden of een optreden aan boord van een schip geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden (dit ter beoordeling van de artiest/muziekgroep) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

18. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie worden verboden of beŽindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, blijft de verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium bestaan.

19. Bij onheil als brand, een natuurramp, oorlog en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van instrumentarium of installatie dreigt is de artiest/muziekgroep gerechtigd het optreden te staken, waarbij de opdrachtgever gehouden blijft het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

20. De artiest/muziekgroep zal in geval van ziekte, ongeval en/of andere onvoorziene omstandigheden Good Booking inschakelen, die zal trachten een vervangende artiest/muziekgroep in te zetten, dit in overleg met de opdrachtgever.

21. Bij annulering van het optreden door de opdrachtgever blijft de verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium bestaan.

22. Betaling geschiedt vooraf voor bedrijven en instellingen per bank of giro. Voor particulieren (enkel bij een netto overeengekomen gage) geschiedt de betaling contant op de dag zelf, voorafgaand aan het optreden, de bemiddelingskosten dienen wel vooraf per bank of giro te worden voldaan.

23. Bij een niet volledige of niet tijdige uitbetaling van het honorarium en de bemiddelingskosten kan het optreden geen doorgang vinden. Voor bedrijven en instellingen geldt dat het volledige bedrag minimaal 30 dagen vůůr het optreden op de rekening van Good Booking bijgeschreven dient te zijn.

24. Er kan nimmer restitutie worden verleend in het geval dat het optreden niet (geheel) aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldeed.

25. Indien er een of meer bepalingen niet wordt nagekomen, behoudt de artiest/muziekgroep zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, hetgeen niet inhoudt dat de opdrachtgever van zijn financiŽle verplichtingen wordt ontslagen.

26. Alle gegevens zoals vermeld op de voorzijde van de overeenkomst worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan Good Booking die zal zorgdragen voor de correcte afwerking van e.e.a.

27. Doorhalingen of wijzigingen op de overeenkomst zijn alleen geldig wanneer deze door Good Booking zijn geparafeerd.

28. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of geluidsfragmenten) mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Good Booking. Tevens kan aan de inhoud van deze website op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

29. Artiest en/of Good Booking zijn gerechtigd om het contract te ontbinden in het geval van een (latere) buitenlandse boeking op dezelfde dag.


Artiesten zoeken